กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 27 ก.ย. นี้

พฤหัส ๒๖ กันยายน ๒๐๑๓ ๑๓:๑๗
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 27 กันยายน นี้ ด้วยมูลค่ากองทุน 6,300 ล้านบาท เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้ากองแรกและเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองที่ 2 ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มทรัพยากร ในวันที่ 27 กันยายน 2556 โดย ABPIF ได้เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2556 จำนวน 600 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10.50 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 6,300 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ABPIF ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริมเพาเวอร์ 1 และ 2 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ประเภทพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ทั้งนี้กองทุน ABPIF จะมีอายุสัญญาโอนผลประโยชน์ของ อมตะ บี.กริมเพาเวอร์ 1 และ 2 สิ้นสุดในเดือนกันยายน ปี 2562 และปี 2565 ตามลำดับ

นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริมเพาเวอร์ 1 และ 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมที่ 353.84 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำรวมที่ 60 ตันต่อชั่วโมง โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงมีรายได้จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งลูกค้าดังกล่าวมีคุณภาพเครดิตที่ดีน่าเชื่อถือ และยังมีความต้องการซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงยังมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับทาง ปตท. จึงเป็นการสร้างความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้ำอีกด้วย

หลัง IPO ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน ABPIF 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ถือหน่วยลงทุน 28.57% ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุน 9.4% และ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุน 4.60% ABPIF มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน โดยกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบบัญชีไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

และข้อมูลทั่วไปที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด