อก. คลอดดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ “ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator)”

ศุกร์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ๑๑:๕๑
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สร้างดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator) ซึ่งสามารถสะท้อนภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน แม่นยำ ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งภาคการผลิต การลงทุน และความเชื่อมั่น

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator) ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการนำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อจัดทำดัชนีที่สามารถสะท้อนภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับประเทศเพื่อให้ผู้สนใจ หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ นักลงทุน สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยดัชนีใหม่นี้จะครอบคลุมมิติต่างๆ 3 มิติ คือ ด้านการผลิต การลงทุน และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ

ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้นำมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อใช้สร้างดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้ง 3 ด้านนั้น ประกอบไปด้วยดัชนีย่อยทั้งหมด 11 ดัชนี คือ

มิติด้านการผลิต ประกอบด้วยดัชนี 2 ดัชนี คือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

มิติด้านการลงทุน ประกอบด้วยดัชนี 4 ดัชนี ดัชนีจำนวนการประกอบกิจการโรงงานที่ขอเปิดกิจการดัชนีจำนวนเงินทุน ดัชนีจำนวนแรงม้า และดัชนีจำนวนการจ้างงาน ของสถานประกอบกิจการที่ขออนุญาตเปิดดำเนินการ ซึ่งแสดงถึงการลงทุนในการขยายการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

มิติด้านความเชื่อมั่นประกอบด้วยดัชนี 5 ดัชนี คือ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอุตสาหกรรม ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดัชนีจำนวนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ดัชนีจำนวนโครงการ ดัชนีเงินลงทุนและดัชนีการจ้างงานของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งดัชนีทั้งหมดนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ เป็นการนำเอาดัชนีต่าง ๆ ทั้งสามมิติข้างต้นมาจัดทำเป็น Diffusion Index โดยกำหนดให้มีฐานอยู่ที่หน่วย 50 ซึ่งหากดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับน้อยกว่า 50เท่ากับ 50 หรือมากกว่า 50 แสดงถึงเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว ทรงตัว และดีตามลำดับ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการนำเอาข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อสร้างดัชนีภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่แสดงถึงสภาวะอุตสาหกรรมได้ครอบคลุมทุกด้าน นอกจากนี้ยังมีบทวิเคราะห์รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของดัชนีแต่ละตัวซึ่งจะทำให้ทราบถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม เจาะลึก รวมถึงบทวิเคราะห์ที่รายงานถึงทิศทางและแนวโน้มของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมใน 3-4 เดือนข้างหน้าด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเชื่อมั่นว่าดัชนีที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม คือ ทุกภาคส่วนสามารถรับรู้ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้อย่างครบด้านมีความแม่นยำ ครอบคลุมทุกมิติของสถานการณ์อุตสาหกรรม ซึ่งช่วยภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น และหน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดใหญ่อย่าง AEC โดยทั้งนี้ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะนำออกเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจได้นำดัชนีไปใช้ประโยชน์ภายในต้นปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด