เผย ๑๐ ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี ๒๕๕๖

พุธ ๒๒ มกราคม ๒๐๑๔ ๑๖:๔๓
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ และการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป โดยในปี ๒๕๕๖ ได้มีมติมอบรางวัล “มหิดลทยากร” ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน ๑๐ ท่าน ซึ่งเข้ารับรางวัลในงาน ๔๕ ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เภสัชกรหญิงนันทวัน บุณยะประภัศร, นายแพทย์ประดิษฐ์ รัตนพานิช, ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชิต สกุลพราหมณ์, พระครูพิศาลสมุทรกิจ (ไพศาล แสงทอง), รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์, ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์, นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม, ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงสมพร เรืองผกา, ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ และ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เภสัชกรหญิงนันทวัน บุณยะประภัศร สำเร็จการศึกษาเภสัชกรศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล, Ph.D. (Phytochemistry) จาก Massachusetts College of Pharmacy, Boston, U.S.A. เป็นผู้ก่อตั้งสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือได้ว่าเป็นสำนักงานข้อมูลสมุนไพรแห่งแรกของประเทศไทย เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี ๒๕๕๐ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาพริกและผลิตภัณฑ์” จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นอกจากนี้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสังคายนาศัพท์การแพทย์ไทย ทำงานวิจัยที่สร้างมูลค่าให้แก่ผลไม้ไทย ตลอดจนงานวิจัยสมุนไพรที่ใช้ผลิตสัตว์

นายแพทย์ประดิษฐ์ รัตนพานิช สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (รุ่น ๕๗) ได้รับอนุมัติบัตรทางรังสีวินิจฉัยจากแพทยสภา เมื่อปี ๒๕๑๕ พร้อมๆ กับรับปริญญาสาธารณสุข ศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารโรงพยาบาล) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครราชสีมา ได้พัฒนาจนกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตามลำดับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชิต สกุลพราหมณ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล) จาก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล), M.P.H. (Env. H.) จาก U. of Minnesota ในสมัยที่ ศ.ดร.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพื้นที่และกิจกรรม ทำหน้าที่ดูแลงานก่อสร้างและการดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลศิริราชจนเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ถึงปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างบัณฑิตด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกไปรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง พัฒนางานวิชาการและการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ และขยายวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

พระครูพิศาลสมุทรกิจ (ไพศาล แสงทอง) สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๗ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาดวัดลาดเป้ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่ เขต ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๗ เป็นผู้พัฒนาวัดลาดเป้ง จนได้รับเลือกให้เป็น “วัดส่งเสริมสุขภาพ” จากกรมอนามัย สาธารณสุข จากเกณฑ์ประเมิน ๕ ด้าน คือ ๑) สะอาด ร่มรื่น ๒) สงบ ร่มเย็น ๓) สุขภาพร่วมสร้าง ๔) ศิลปะร่วมจิต (วิญญาณ) และ ๕) ชาวประชาร่วมพัฒนา โดยในวัดลาดเป้งนอกจากจะมีศูนย์สุขภาพแล้ว ยังเป็นที่รับบริจาคหีบศพไร้ญาติ เป็นที่ตั้งของชมรมแอโรบิค ชมรมผู้สูงอายุ โรงฝึกงาน และหอส่งน้ำประปาหมู่บ้าน

รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี ๒๕๐๓ จากนั้นได้ทุนไปศึกษาจนสำเร็จปริญญาตรีชีวเคมี (เกียรตินิยม) จาก มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาเอกชีวฟิสิกส์ระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่งจัดอยู่ในสาขาสังคมศาสตร์ โดยได้รับการประกาศให้เป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์ในสาขานี้เป็นจำนวนมากที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิบัตรจากชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ ซึ่งได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากสถาบันวิจัยแห่งชาติ ตลอดจนเป็นผู้ค้นพบปลากัดป่าสายพันธุ์ใหม่ และได้จัดทำแผนภูมิวิวัฒนาการของปลากัดป่าไทยขึ้นไว้เพื่อเป็นมรดกของประเทศด้วย

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, Master of Sciences in Medicine, University of Pennsylvania U.S.A. และปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๕๒ เป็นผู้ธำรงตนเป็นแบบอย่างของสายวิชาชีพแพทย์ที่ทรงคุณค่า เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาประเทศ เป็นบุคคลตัวอย่างที่สร้างชื่อเสียงด้านดนตรี เป็นผู้แต่งทำนองเพลงเทิดพระนามมหิดล ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน พ.ศ.๒๕๒๕ มีผลงานเพลงในชื่อของ “วราห์ วรเวช” เป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ

นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) และ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เคยทำงานเป็นแพทย์อาสาของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกให้บริการประชาชนยากไร้ในพื้นที่ชนบท จนได้รับรางวัล Humanitarian Service Award นอกจากนี้ได้มีโอกาสเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้บริการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงสมพร เรืองผกา สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ และรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานชมรมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย และประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร ทันตแพทยสภา สาขาทันตกรรมจัดฟัน นอกจากนี้เป็นหัวหน้าโครงการ “Mahidol University Orthodontic Database” ซึ่งใช้เป็นคลังฐานข้อมูลผู้ป่วยด้านทันตกรรมจัดฟันมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย ซึ่งต่อมาได้รับการเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ เข้าศึกษาเตรียมแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งปัจจุบัน คือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสอบเข้าได้เป็นที่ ๑ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) และปริญญาเอก ทาง Organic Chemistry จาก มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ สำเร็จการศึกษาปริญญาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้เสนอทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างกองทัพไทย และร่วมจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศให้กับกระทรวงกลาโหม เป็นผู้วางแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ยุทธศาสตร์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ ให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรม และจัดทำแผนแม่บทให้สำนักเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนเป็นแกนนำเสนอทางออกของปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและคนเสื้อสีต่างๆ โดยใช้สันติวิธีผ่านสื่อต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด