บมจ. ควอลลีเทค (QLT) ประกาศผลการดำเนินงาน ปี 2556 กำไรหดตัว เหตุจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมและต้นทุนด้านบุคคลากร

พุธ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๔ ๑๒:๐๐
“ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการปี 2557 มีรายได้รวมอยู่ 401.13 ล้านบาท ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2555 มีกำไรสุทธิ 83.50 ล้านบาท ลดลง 10.93% เมื่อเทียบกับปี 2555 สาเหตุเนื่องมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งในเรื่องต้นทุนด้านบุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เนื่องมาจากการปรับอัตราค่าแรงงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการใช้กลยุทธ์ด้านราคามาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ แบ่งจ่ายระหว่างกาล 0.25 บาทต่อหุ้น และจ่ายเพิ่มอีก 0.40 บาทต่อหุ้น รวมการจ่ายปันผลทั้งปีอยู่ที่ 0.65 บาทต่อหุ้น โดยมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

“บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้ได้รับการรับรองในระดับสากลมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด