ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่าง 3 กองทุนรักษาพยาบาล

ศุกร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๐๑๔ ๑๓:๔๐
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายวินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.และนายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองเลขาธิการสปส.ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 14 (1/2557) ณโรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557

โดยมีนางสาวชุณหจิตสังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมโดยในที่ประชุมอธิบดีกรมบัญชีกลางได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางที่ผ่านมาและทิศทางการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางในอนาคต เช่น การกำหนดราคายาGeneric และ Original ที่เลือกใช้เฉพาะยาบางกลุ่ม การขยายสิทธิการรักษาในรพ.เอกชน และมีแนวทางจะให้รพ.เอกชนเป็นศูนย์สำรองเตียงและจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 3 กองทุนรักษาพยาบาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องสิทธิการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินพบว่ามีปัญหาประชาชนถูกเรียกเก็บเงินจากสถานพยาบาลและมีปัญหาการหาหน่วยบริการภายหลังภาวะวิกฤตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำปัญหาที่พบมาวิเคราะห์และกลั่นกรอง เพื่อเตรียมที่จะเสนอการบริหารจัดการเชิงนโยบายโดยออกเป็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติ ซึ่งทั้ง 3 กองทุนจะหารือร่วมกันและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ภายในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด