เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด I-FIX AI12M เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ คาดผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี ตั้งแต่วันนี้-25 สิงหาคม 2557

พุธ ๒๐ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๐:๐๘
เอ็มเอฟซี ขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 12 เดือน หรือ I-FIX AI12M อายุโครงการประมาณ 12 เดือน มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge)

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 12 เดือน หรือ I-FIX AI12M ตั้งแต่วันนี้-25 สิงหาคมนี้ โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully Hedge) ซึ่งคาดว่าผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายที่มอบให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 ต่อปี

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนจะลงทุนได้แก่ เงินฝากประจำ ICBC Bank ของจีน ร้อยละ 24 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.77 ต่อปี เงินฝากประจำ PT Bank Internasiona Indonesia ร้อยละ 9.50 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.31 ต่อปี เงินฝากประจำ Bank of China (BOC) ร้อยละ 10.5 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.33 ต่อปี ตราสารหนี้ระยะสั้น Isbank ประเทศตุรกี ร้อยละ 24 ต่อปี ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.74 ต่อปี ตราสารหนี้ระยะสั้น Banco BTG Pactual S.A. ประเทศบราซิล ร้อยละ 20 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.62 ต่อปี ตราสารหนี้ระยะสั้น Banco ABC Brasil S.A. ประเทศบราซิล ร้อยละ 12 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.35 ต่อปี โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม

ทั้งนี้ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนร้อยละ 3.12 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนร้อยละ 0.12 และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 3 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด I-FIX AI12M เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย หรือผู้มีเงินลงทุนสูง และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrate bond) ที่เสนอขายในต่างประเทศ และคาดหวังผลตอบแทนในระยะสั้นถึงปานกลาง และหลังครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) ซึ่งเป็นกองทุนตลาดเงิน เพื่อผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโอกาสที่ดีจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาขอนแก่น โทร.043-20014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-288955-59 หรือที่ www.mfcfund.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด