พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ศุกร์ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๑:๑๗
ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (พื้นที่ 2 บางส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย บึงกาฬ) โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ซึ่งมี นายจิตรกร สุวรรณเลิศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ประธานคณะกรรมการตรวจรับงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ ห้องประชุมอุดรธานี 1 โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่และภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้มีการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทุกภาคส่วน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาน้ำบาดาล เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชน ได้รับข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้อย่างทันท่วงที กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่น้ำบาดาล มาตราส่วน 1:50,000 รายละเอียดระดับจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 ขึ้น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พื้นที่ 2 ประกอบด้วยพื้นที่ จังหวัด ได้แก่ บางส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และดำเนินงานมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงการฯ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมการใช้แผนที่น้ำบาดาล มาตราส่วน 1:50,000 ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับข้อมูล ในด้านปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ โดยได้รับข้อมูลด้านแหล่งน้ำบาดาลที่มีความถูกต้อง ละเอียดและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 250 ราย จากกลุ่มเป้าหมาย 170 ราย จากผู้แทนสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่างเจาะน้ำบาดาล ตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับโครงการศึกษาสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่น้ำบาดาล มาตราส่วน 1:50,000 รายละเอียดระดับจังหวัดอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด