กสิกรไทยแต่งตั้งรอง กจ.และผู้บริหาร บลจ.กสิกรไทย

ศุกร์ ๑๖ มกราคม ๒๐๑๕ ๑๔:๒๘
คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้งนายจงรัก รัตนเพียร เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท นางนพวรรณ เจิมหรรษา เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ และ นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ รับผิดชอบธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้แต่งตั้ง นายวศิน วณิชย์วรนันต์ เป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

ภาพและประวัติ(จากซ้ายไปขวา)

นายจงรัก รัตนเพียร ปัจจุบันอายุ 46 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเงินจาก William Paterson University of New Jersey และ หลักสูตร Chartered Financial Analyst CFA Institute สหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2545 ที่ฝ่ายบริหารเงิน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท

นางนพวรรณ เจิมหรรษา ปัจจุบันอายุ 51 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจาก University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ธนาคารกรุงเทพ และเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเมื่อปี พ.ศ.2555 ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ ปัจจุบันอายุ 46 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจจากสถาบันบันฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัท Morgan Stanley Asia Limited เข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเมื่อปี 2556 ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ หลักสูตร Chartered Financial Analyst CFA Institute สหรัฐเมริกา เริ่มทำงานที่ Peregine Finance & Securities บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส.ซี.เอฟ จำกัด (มหาชน) และเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเมื่อปี 2546 ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด