มูลนิธิอมตะ แถลงข่าวการประกาศผลรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปี ๒๕๕๗

จันทร์ ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ ๑๗:๐๐
คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ และศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประธานคณะกรรมการตัดสินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดงาน ประกาศผลรางวัลแห่งเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ” ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ มูลนิธิอมตะ ชั้น ๖ อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

กำหนดการ

งานแถลงข่าวการประกาศผลรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปี ๒๕๕๗

๑๔.๐๐ น. สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน

๑๔.๓๐ น. การแถลงข่าวประกาศผลรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปี ๒๕๕๗ โดย

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประธานกรรมการ

๒. นายประภัสสร เสวิกุล กรรมการ

๓. รองศาสตราจารย์ สกุล บุณยทัต กรรมการ

๔. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กรรมการ

๕. รองศาสตราจารย์ ดร. สุปาณี พัดทอง กรรมการ

๖. นายจรัญ หอมเทียนทอง กรรมการ

๗. นายอานันท์ นาคคง กรรมการ

๘. นายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา กรรมการและเลขานุการ

๑๕.๐๐ น. ถาม – ตอบ

๑๕.๓๐ น. สัมภาษณ์และสังสรรค์ตามอัธยาศัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด