ปภ.จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนด้านการบัญชาการเหตุการณ์ในระดับภูมิภาค

จันทร์ ๐๒ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๒๓
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับองค์กรจัดการภัยพิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนด้านการบัญชาการเหตุการณ์ในระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาคอาเซียนในการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์ไปปรับใช้ในการจัดการภาวะฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินจากภัยพิบัติ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติมีแนวโน้มทวีความทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากขึ้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินจากภัยพิบัติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ร่วมกับองค์กรจัดการภัยพิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดการประชุมเพื่อถอดบทเรียนด้านการบัญชาการเหตุการณ์ในระดับภูมิภาค (Regional ICS Lessons Learned Conference : LLC) ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วม การประชุมฯ รวม 90 คน จาก 20 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน ลาว เอธิโอเปีย ติมอร์เลสเต แอฟริกาใต้ อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม เมียนมาร์ เวียดนาม เม็กซิโก โอมาน มองโกเลีย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไทย และสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย อาทิ ASEAN AHA Centre SAARC JICA UNOCHA ADPC USAID และ World Vision โดยการประชุมฯ ประกอบด้วยกิจกรรมนำเสนอผลงานจากประเทศต่างๆ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ของประเทศต่างๆ และการประชุมกลุ่มย่อย ใน 4 ประเด็น ได้แก่ การวางรากฐานและการประยุกต์ใช้ การฝึกอบรมและการสร้างมาตรฐาน การจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบด้านระบบบัญชาการเหตุการณ์ การนำไปสู่การปฏิบัติการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาคอาเซียนที่นำระบบบัญชาการเหตุการณ์ไปปรับใช้ รวมถึงเสนอข้อคิดเห็นที่นำไปสู่การกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปภ.จะได้นำผลการประชุมในครั้งนี้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการอาเซียน ด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 26 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในช่วงเดือนเมษายน 2558 เพื่อปรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการจัดการภาวะฉุกเฉินของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

0-2243-0674

0-2243-2200

www.disaster.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด