กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาโท 11 ทุน

อังคาร ๑๗ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๒:๒๘
ธนาคารกสิกรไทยเปิดสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2558 ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน มั่นใจเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคาร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคมนี้เท่านั้น
กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาโท 11 ทุน

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2558 เป็นทุนที่ให้เต็มจำนวน สำหรับการศึกษาสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน ดังนี้

ทุนการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 6 ทุน สำหรับการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ (MBA) ด้านการเงิน (Finance) หรือ วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) หรือ บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ด้านบริหารจัดการไอที (IT Management) หรือบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS) ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านทรัพยากรบุคคล (HR)

ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 5 ทุน สำหรับ 7 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมภาษาอังกฤษ (Master of Business Administration - English Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Finance Program: MSF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Financial Engineering: MFE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Master of Business Administration Program - International Program: IMBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6.หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Finance Program : MIF)คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การตลาด) ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Marketing : MIM) คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศจะต้องมีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลสอบ IELTS อย่างน้อยระดับ 6.0 และต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย550 คะแนน ส่วนผู้สมัครทุนการศึกษาในประเทศจะใช้เฉพาะผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน(Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อยระดับ 6.0 หรือผลสอบ CU-TEP อย่างน้อย 75 คะแนน หรือ TU-GET อย่างน้อย 550 คะแนน อย่างใดอย่างหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านหลักเกณฑ์จะต้องทำการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้ารอบสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในลำดับสุดท้าย ผู้สมัครที่ได้รับทุนจะเป็นผู้ดำเนินการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่กำหนดด้วยตนเองภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับทุน และหลังจบการศึกษาแล้วจะได้กลับมาปฏิบัติงานที่ธนาคารกสิกรไทยต่อไป

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ว ที่เว็บไซต์ www.kasikornbank.com และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 ภายในวันที่ 31มีนาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย โทร.0 2470 3113

นายกฤษณ์ กล่าวตอนท้ายว่า ธนาคารกสิกรไทยเชื่อมั่นว่า การศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ รวมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อความเจริญเติบโตขององค์กร จึงริเริ่มนโยบายพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคารกสิกรไทยสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา รวมเป็นระยะเวลา 49 ปีแล้ว ปัจจุบัน นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพของธนาคารกสิกรไทย และบางส่วนเป็นผู้มีชื่อเสียงในภาคธุรกิจและแวดวงการเงินการธนาคารของประเทศในปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด