บตท. แถลงผลการดำเนินงานปี 2557 และยุทธศาสตร์ปี 2558 พร้อมเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พุธ ๒๕ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๒:๒๖
วันนี้ (24 มีนาคม 2558) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และร่วมแถลงผลการดำเนินงาน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ "บตท." รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานกรรมการ นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน บตท.

นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) กล่าวว่า "การดำเนินงาน บตท. ในปี 2557 สามารถจัดซื้อพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินชั้นนำ 8,574 ล้านบาท จากเป้าหมาย 5,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 71% และเปรียบเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น 96% ในปีที่ผ่านมา มีการเซ็นสัญญาซื้อขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารไทยพาณิชย์ 2 หมื่นล้านบาท ธนาคารกสิกรไทย 1 หมื่นล้านบาท โดยมีการทยอยรับมอบสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อเนื่องทั้งปี ทั้งนี้ได้ร่วมกับธนาคารทิสโก้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว 10 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาผลิตภัณฑ์ของตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ยาวถึง 35 ปี สำหรับการออกตราสาร MBS (ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำ) วงเงิน 4,082 ล้านบาท จากเป้าหมาย 2,500 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 63% และเปรียบเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น 100% โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนจองเกินเป้าหมายถึง 1.7 เท่าหรือยอด 5,600 ล้านบาทจากยอดขาย 3,200 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบัน เช่น สำนักงานประกันสังคม สถาบันการเงิน ประกันภัย และกองทุนต่างๆ

สำหรับปี 2557 บตท. มีกำไรสุทธิ 70 ล้านบาท หลังจากที่ได้กันสำรองเป็น general reserve เพิ่มอีก 53 ล้านบาท เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง และสัดส่วน NPL เป็น 2.4 % ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก บตท. ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคุณภาพสินทรัพย์ที่ซื้อจากธนาคารและการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก ปัจจุบันสินทรัพย์รวมกว่า 16,824 ล้านบาท BIS Ratio เท่ากับ 13.5% ซึ่งสามารถรองรับการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2558 จากผลการดำเนินงานดังกล่าวมานี้ ทำให้ บตท. ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรเป็น AA- ต่อเนื่องในปีนี้

ในปี 2558 นี้ บตท. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 3 สร้างคือ 1) การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือในระดับประเทศและต่างประเทศ 2) การสร้างผลิตภัณฑ์ อาทิ การค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Guarantee) การตั้งบริษัทสินเชื่อเคหะการ (Mortgage Company) สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) การพัฒนาตราสาร MBS และ 3) การสร้างองค์กร ซึ่งในปีนี้ บตท. จะมุ่งเน้นเป็นสำคัญ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกรรมองค์กรให้มีความมั่นคง ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด