ภาพข่าว: บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

จันทร์ ๒๗ เมษายน ๒๐๑๕ ๒๑:๓๓
เจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ (กลาง ) ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา ) โยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริษัท (ซ้าย) พัฒนะ อุษณาจิตต์ (ขวา ) กรรมการผู้จัดการ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท (อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 95.2) โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อเดือนตุลาคม 2557 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดยงานประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 27เมษายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด