ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ลงนามร่วมกับกรมบัญชีกลาง ให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

อังคาร ๒๓ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๑:๔๑
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง (กลาง) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee)ผ่านธนาคารพาณิชย์ และบริการรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้างระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ค้ากับภาครัฐ เพิ่มความเชื่อมั่นและยกระดับการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มความสะดวกและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และเป็นการเร่งสร้างขีดความสามารถให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นมิติใหม่ในการให้บริการที่เป็นประโยชน์ทั้งหน่วยงานของรัฐและผู้ค้า ที่ต้องการส่งเสริมและผลักดันการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม ลดและป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีธนาคารพาณิชย์อีก 14 แห่ง ร่วมด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด