“อำพลฟูดส์” ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็น HR Coach มืออาชีพ

พฤหัส ๒๐ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๓:๕๕
อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็น HR Coach มืออาชีพในสัมมนาวิชาการ “เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR Coach มืออาชีพยุค AEC” ซึ่งจัดขึ้นโดย นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 6 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิติวรา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา และดร.ธิติวรรณ สินธุ์นอก ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์องค์กรชั้นนำ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานสัมมนาวิชาการ “เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR Coach มืออาชีพยุค AEC” เป็นกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 6 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเป็นการใช้ทักษะการ Coach ที่เป็นยอมรับมากขึ้นในวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการสร้างความพร้อมในบุคลากรในองค์กรให้เกิดความพร้อมก่อนเข้าสู่การเป็น AEC ในช่วงปลายปี2558

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและอดีตอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ด้วย โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก และผู้ที่สนใจ จำนวนกว่า 100 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด