วธ. ร่วมประชุม OWHC-AP แลกเปลี่ยนความรู้-ประสบการณ์ พัฒนาเมืองมรดกโลกอยุธยา

จันทร์ ๓๑ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๓:๑๒
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตนได้เข้าร่วมประชุมด้านยุทธศาสตร์ขององค์การมรดกโลก (OWHC) หรือ Organization of World Heritage Cities ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับเมืองมรดกโลกและมีสมาชิก ได้แก่ เมืองมรดกโลกในทวีปต่างๆจำนวน 233 เมืองที่ UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก และมีกลุ่มประเทศสมาชิก คือ กลุ่มแอฟริกา 7 ประเทศ กลุ่มลาตินอเมริกา แคริบเบียน 20 ประเทศ กลุ่มยุโรป แคนาดา 120 ประเทศ กลุ่มอาหรับ 20 ประเทศ และในเอเชียแปซิฟิก 20 ประเทศ รวมเป็นองค์การมรดกโลกประภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (OWHC-AP) ประกอบด้วย จีน ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เนปาล เกาหลีเหนือ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา อุชเบกิสถาน และเวียดนาม ยกเว้นประเทศไทย ยังไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า องค์การมรดกโลกประภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (OWHC-AP) มีภารกิจในการทำให้ประเทศสมาชิกในระดับเมืองมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มประเทศสมาชิกร่วมตระหนักถึงคุณค่า การปกป้องคุ้มครอง ดูแลรักษาและเผยแพร่แสดงความโดดเด่นของเมืองมรดกโลก และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ในแง่มุมของการดูแลรักษา การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากมรดกโลก หรือการร่วมกันหาวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบหรือประเด็นปัญหาต่างๆของเมืองมรดกโลก โดยเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเมืองมรดกโลกในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก ณ เมืองชองจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่สำคัญได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และสภาพความเป็นจริง หัวข้อ มรดกโลกอยุธยาและความท้าทาย ซึ่งได้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีปัญหาเรื่องการพัฒนาเมืองแบบใหม่ของเทศบาลที่มีผลกระทบต่อคุณค่าของมรดกโลกแห่งนี้ โดยได้มีการจัดทำแผนแม่บททั้งระยะที่ 1 และจะปรับปรุงในระยะที่ 2 ที่ใช้ควบคุมการอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกอยุธยาให้ได้มาตรฐานตามที่ UNESCO กำหนด โดยมีคณะกรรมการในระดับรัฐบาลและท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อน

ทั้งนี้ องค์การมรดกโลกประภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (OWHC-AP) ได้เล็งเห็นว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกที่มีความสำคัญและมีความน่าสนใจในการเป็นเมืองมรดกโลกแห่งหนึ่ง จึงเกิดประชุมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเเลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก รวมถึงการส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างเมืองที่เป็นสมาชิก OWHC-AP และผู้เชี่ยวชาญด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด