กสิกรไทย แต่งตั้ง 5 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

พุธ ๐๗ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๓:๑๘
คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 5 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้แก่ นายสมคิด จิรานันตรัตน์ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานระบบ นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานเลขาธิการองค์การ และนายพิพิธ เอนกนิธิ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจข้ามประเทศ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558
กสิกรไทย แต่งตั้ง 5 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ประวัติ 5 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย (จากซ้ายไปขวา)

นายสมคิด จิรานันตรัตน์ อายุ 55 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Science, Computer Science จาก Oregon State University และรับปริญญาโท Master of Management จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับธนาคารเอเชีย เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารยูโอบี ก่อนเข้ามาร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทยในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง ปัจจุบันอายุ 44 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

เริ่มงานที่ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์การ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์การ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

?

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ปัจจุบันอายุ 43 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration in Financial Engineering, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

เริ่มงานที่ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารช่องทางบริการและการขาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย ปัจจุบันอายุ 51 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Public Health Science - Health Economics, University of Illinois at Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

เริ่มทำงานที่ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ก่อนเข้ามาร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทยในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร ธนาคารกสิกรไทย ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสำนักบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์การ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสื่อสารและส่งเสริมงานบริหารองค์การและฝ่ายบริหารสำนักงานต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายพิพิธ เอนกนิธิ ปัจจุบันอายุ 48 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration, University of Brighton ประเทศอังกฤษ และ Master of Business Administration, Fachhochschule Pforzheim ประเทศเยอรมนี

เริ่มงานที่ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจลูกค้า-ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรกิจลูกค้าบุคคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด