บี.กริม ร่วมกับ หอการค้าเยอรมัน – ไทย มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาไทยในโครงการ “เยอรมัน – ไทย เพื่อความป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี”

ศุกร์ ๐๙ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๖:๒๘
นายดอน ทยาทาน กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ในนิคมอมตะนคร พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ จักษุเวช ประธานหอการค้าเยอรมัน – ไทย นายเยอร์ก บุค ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร หอการค้าเยอรมัน – ไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตร โครงการความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาและทักษะวิชาชีพ ในกลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ โครงการ Geman – Thai Dual Excellence Education: GTDEE ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จโครงการฯ จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ณ ห้องประชุม โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ "การพัฒนาการศึกษาและทักษะวิชาชีพในกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ โครงการ "German – Thai Dual Excellence Education: GTDEE" ก่อตั้งโดยหอการค้าเยอรมัน – ไทย และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (German International Cooperation : GIZ) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ถือเป็นสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งโครงการนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา บี.กริม ในฐานะภาคเอกชน เป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาการศึกษา ในสถานประกอบการกับสำนักงานอาชีวศึกษาซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งเน้น และพัฒนาขีดความสามารถในการปฎิบัติงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีระบบ และทันสมัย รวมถึงผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ ทั้งระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน นักศึกษาที่สำเร็จโครงการนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรที่เทียบเท่ากับประกาศนียบัตรที่มอบกันในประเทศเยอรมัน นักศึกษาโครงการ GTDEE จะได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านการศึกษาในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งองค์กรต่างๆ จะได้มีโอกาสดีในการเลือกรับผู้สำเร็จโครงการเหล่านี้เข้าทำงาน ส่งผลให้ภาคธุรกิจโดยรวมเต็มไปด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ช่วยทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด