ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ และ ไอซีบีซี (ไทย) ฉลองความสำเร็จ ในการเสนอขายหุ้นกู้รวม 2,735 ล้านบาท

พุธ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๓:๓๕
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ดร. หลี่ จื้อกัง ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากขวา) และนาย หลู เจี้ยน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ฉลองความสำเร็จในการเสนอขาย "หุ้นกู้ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560" อายุ 2 ปี มูลค่า 2,735 ล้านบาท ซึ่งเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน โดยธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ที่ระดับ AAA (Tha) ผลตอบแทนร้อยละ 2.08 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 13 พฤษภาคม และวันที่ 13 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ กำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายและชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด