โรงพยาบาลพญาไท 1 จัดพิธีเปิดตัวโครงการ Mobile CT & Stroke Treatment Unit หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลัน คันแรกในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก

พฤหัส ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๑:๒๓
โรงพยาบาลพญาไท 1 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ Mobile CT & Stroke Treatment Unitหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลัน คันแรกในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก

โดย นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มและกรรมการผู้อานวยการใหญ่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)เป็นประธานในพิธี

ชมรูปแบบ "หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลัน" ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในระดับโลกที่นำมาให้บริการเป็นรายแรกของประเทศไทย และเป็นรายแรกของเอเชียแปซิฟิคผสมผสานนวัตกรรมการรักษา เพื่อลดโอกาสพิการ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

พร้อมสัมภาษณ์ ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ ผู้อานวยการโรงพยาบาลพญาไท 1นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล ผอ.ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพญาไท 1ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายของโรงพยาบาลพญาไท 1 ต่อพันธกิจการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรูปแบบการให้บริการ "หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลัน" และความเป้าหมายของโครงการ

ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา13.00 – 15.30 น.

ณ อาคาร 3 โรงพยาบาลพญาไท 1ถ.ศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด