กองทัพบก เปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 5 “รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย”

จันทร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๐๘:๕๓
กองทัพบก เปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย" เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ สร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติและเกิดความสามัคคี พร้อมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความรักและสามัคคีให้คนไทยในชาติ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 5 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว ที่จัดขึ้นโดยกรมกิจการพลเรือน ทหารบก ภายใต้แนวคิด "รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย" เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีจิตสำนึก การทำหน้าที่อย่างถูกต้องของคนไทยต่อแผ่นดินไทย โดยเฉพาะการปกป้องสถาบันหลักของชาติ

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) กล่าวว่า "โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่ต้องการให้คนไทยทั้งชาติพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประเทศ และช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการแตกแยกทางความคิดในสังคม และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวต่อไปด้วยคนไทยที่มีจิตสำนึกแห่งความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน ความรัก การแบ่งปัน ความสามัคคี รู้สำนึกในหน้าที่ของตนเอง และที่สำคัญคือความจงรักภักดีต่อ 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์"

ภายในงานฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ที่เริ่มจัดเป็นครั้งแรกในปี 2555 รณรงค์ให้คนไทยตระหนักรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เกิดกลุ่ม Thailand Wakeup หรือกลุ่มผู้นำทางความคิดที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกแห่งการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของตน บนพื้นฐานแห่งจริยธรรมอันดีงาม และตระหนักในความเป็นคนไทยภายใต้แนวคิด "การทำหน้าที่อย่างถูกต้องของคนไทย" และทำให้เกิดกระแสแห่งการใส่ใจในความคิดที่ถูกต้องในกลุ่มคนหลากหลายสาขาอาชีพ จนได้มีการถ่ายทอดแนวคิดแห่งการทำดีออกมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 2 ได้จัด ภายใต้แนวคิด "เพาะพันธุ์เมล็ดแห่งความดี บนพื้นฐานแห่งจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" ในปี 2556 โดยนำเอากลุ่ม Thailand Wakeup หรือกลุ่มผู้นำทางความคิด และผู้นำที่มีชื่อเสียงร่วมกันสร้างกิจกรรมย่อยเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมให้มีส่วนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 3 ในปี 2557 ภายใต้แนวคิด "ขอบคุณประเทศไทย" ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเหล่า ได้ร่วมแสดง ความขอบคุณและกตัญญูต่อแผ่นดิน และให้คำมั่นที่จะร่วมกันทดแทนคุณแผ่นดิน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคนบนแผ่นดินไทย และ โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 4 ในปี 2558 ภายใต้แนวคิด "จิตวิญญาณแห่งความสามัคคี"เพื่อสร้างความรักและสามัคคีให้คนไทยในชาติ นำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

สำหรับกิจกรรมของโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย" จะประกอบด้วยการประกวดภาพยนตร์สั้น การประกวดภาพวาด การประกวดความเรียง และการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ในสถาบันการศึกษา นอกจากนั้นยังเน้นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการปกป้องสถาบันของชาติ โดยภายในงานเปิดโครงการฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการต่างๆ เข้าร่วมงานและให้เกียรติเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดกิจกรรมต่างๆ ร่วมทั้งภาคธุรกิจและศิลปิน ดาราที่พร้อมใจกันเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกัน

ผู้สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ www.thailandwakeup.comและเข้ามาเป็นเพื่อนกับ Facebook :Thailandwakeup

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด