นำร่องไอซีทีชุมชนลำปาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ เดินหน้าลุยติดตั้ง หวังเพิ่มศักยภาพ ต่อยอดการเรียนรู้สู่ชุมชน

อังคาร ๐๘ ธันวาคม ๒๐๑๕ ๑๒:๕๒
นำร่องไอซีทีชุมชนลำปาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ เดินหน้าลุยติดตั้ง หวังเพิ่มศักยภาพ ต่อยอดการเรียนรู้สู่ชุมชน

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ สานต่อโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางให้มีความต่อเนื่องภายใต้แนวคิด "การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง"โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value-CSV) เป็นการนำเทคโนโลยีไอซีทีเข้าไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษาของชุมชน ภายใต้โครงการ SMART CLICK คิดสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ตอน: สร้างศูนย์ไอซีทีต่อยอดความรู้มอบสู่ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และคณะอาจารย์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เข้ามาเป็นพันธมิตรในการจัดทำโครงการฯโดยคัดเลือกชุมชนตำบลเมืองมาย จังหวัดลำปาง เป็นชุมชนแรกเนื่องจากความพร้อมของชุมชน รวมทั้งคณะอาจารย์ กศน.ตำบลเมืองมาย ที่มีศักยภาพและความรู้ความสามารถที่จะใช้งานทางด้านไอซีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีที่ก่อเกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน

บริษัทมุ่งหวังที่จะให้ชุมชมในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นชุมชนที่นำเทคโนโลยี "ดิจิตอลชุมชน" มาใช้งานเพื่อก่อให้เกิดความรู้ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาชุมชน และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางด้านการประกอบอาชีพที่มากขึ้น โดยใช้หลักการทางด้านไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งเป้าหมายจะเป็นแหล่งกลางของข้อมูลออนไลน์ (Information) ที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน รวมถึงสามารถเผยแพร่ข้อมูลให้กับชุมชนภายนอกได้ โดยนำโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารทั้งในและระหว่างประเทศที่เพียงพอ (Communication) ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งเป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้และสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน หน่วยงานของรัฐ โดยมีโครงสร้างการเชื่อมต่อเป็นพื้นฐาน (Technology) โดยยึดหลักวิธีการพัฒนาและสามารถนำไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับแนวคิด "Digital Thailand" เน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าไปแก้ปัญหา และพร้อมที่จะสนับสนุน ไม่ใช่การมุ่งเพียงความยั่งยืนเพียงอย่างเดียว แต่เน้นหลักความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม (Equity) และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีควบคู่กันไป เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทชุมชนที่จะพัฒนาองค์รวมของทุกๆด้านอย่างสมดุล บนพื้นฐานของความต้องการและเหมาะสม โดยมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนเป็นพื้นฐาน เพื่อสามารถพึ่งพาตนเอง และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน

โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้ดำเนินโครงการต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางมาตั้งแต่ปี 2552 อาทิ ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสหกรณ์ร้านค้าชุมชน,มอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ,ประสานงานการติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ AIS,ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำดื่มของชุมชน (น้ำใต้ดิน)สนับสนุนกองทุนให้ชุมชนสำหรับใช้ขุดสระเก็บน้ำหัวไร่ปลายนา รวมถึงสร้างเว็บไซต์ชุมชน พร้อมสนับสนุนระบบ Wi-Fi ชุมชนเพื่อบริการสำหรับชุมชนโฮมสเตย์,บริจาคตู้หนังสือให้กับ 5 ชุมชน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เน้นย้ำกับผู้บริหารและพนักงานว่าจะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับครอบครัวในแต่ละชุมชน และเหมาะสมกับทรัพยากร และความชำนาญเฉพาะของบริษัท ซึ่งอยู่ในธุรกิจไอซีที และได้เข้าไปพยายามช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ที่มีบทบาท และสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ที่ตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหา เข้าร่วมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของชุมชน ด้วยความมุ่งมั่น มีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืน ความต่อเนื่อง จากความสามารถในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของคนในชุมชน โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Equipment) , สารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสาร (Information) ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์การใช้งาน(Application and software) ,มาตรฐานของเครือข่าย (Network standard) และทรัพยากรมนุษย์ (People) เข้ามาบูรณาการ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) :

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

(มหาชน) กล่าวว่า"ในครึ่งปีแรกของปี 2558 บริษัทได้สนับสนุนการบริจาคตู้หนังสือ ให้กับชุมชนเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 5 ชุมชน ในโครงการ SMART CLICK อ่านสร้างชีวิต นำความคิดสู่ชุมชน และตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อหาชุมชนที่บริษัทจะเข้ามาติดตั้งระบบไอซีที โดยชุมชนตำบลเมืองมาย ถือเป็นชุมชนแรกที่บริษัทได้เข้ามาติดตั้ง โดยทำการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ ,ติดตั้งระบบไวไฟชุมชน ,ระบบ Timer Set รวมถึงติดตั้ง Projector Screen สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลเมืองมาย และอุปกรณ์เครื่อง Projector ซึ่งทางบริษัทถือว่าชุมชนตำบลเมืองมาย จะเป็นชุมชนต้นแบบทางด้านการติดตั้งระบบไอซีที และจะนำไปเป็นโมเดลในการติดตั้งชุมชนอื่นๆในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางต่อไป

โดยในปี 2559 บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านการตลาดเพิ่มเติมร่วมกับ กศน.ตำบลเมืองมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ,กลุ่มสานตะกร้าจากทางมะพร้าว ,กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว,กลุ่มจักสานกล่องข้าว,กลุ่มงานช่างปูน และกลุ่มสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก รองรับอาชีพให้กับคนในชุมชนตำบลเมืองมาย มุ่งหวังให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการตลาด มีความรู้ความเข้าใจในด้านแนวคิดทางการตลาด และวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุด้านกระบวนการผลิตและแนวทางแก้ไขด้าน รวมถึงเป็นการค้นหาสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาอาชีพและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ก่อเกิดภายในชุมชน และระหว่างชุมชน โดยมีคณะอาจารย์ กศน.ตำบลเมืองมาย เป็นคนกลางในการส่งต่อความรู้ให้ชุมชนเป็นรูปธรรม รวมถึงชุมชนอื่นๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ลำปาง บริษัทตั้งใจที่จะขยายติดตั้งระบบไอซีทีต่อยอดความรู้มอบสู่ชุมชน คาดว่าในปี 2559 จะแล้วเสร็จ 3 ชุมชน โดยจะใช้โมเดลเดียวกับชุมชนเมืองมาย พร้อมทั้งสนุบสนุนโครงการ SMART CLICK อ่านสร้างชีวิต นำความคิดสู่ชุมชน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชน และคนในชุมชน

และจะเพิ่มสนับสนุนการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการและสภาพของชุมชนตลอดจนส่งเสริมด้านการตลาดเพิ่มเติมให้กับชุมชนที่สนับสนุนในปี 2559 เช่นเดียวกัน นอกจากนี้แล้วจะสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียนในการจัดทักษะการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาคิดวางแผน ปฏิบัติที่สามารถแก้ปัญหาของตนเองหรือชุมชนได้ โดยจะสนับสนุนองค์ความรู้และเงินรางวัลในการประกวดโครงงานซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาข้อมูลจากภูมิปัญญา ค้นคว้าจากอินเตอร์เนต รู้จักวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน การทำงานเป็นทีม การลงมือปฏิบัติ สามารถที่จะสร้างชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ แก้ปัญหาการประกอบของตนเองหรือชุมชนได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง :

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวว่า "การร่วมกันติดตั้งระบบไอซีที รวมถึงบริจาคโต๊ะเรียนสำหรับการเรียนการสอนให้กับชุมชนตำบลเมืองมายนั้น เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางที่ว่า นอกจากจะมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากลให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาแล้ว ยังมีความตั้งใจที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยมีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงซึ่งการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติพร้อมทั้งประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้เป็นพันธมิตรที่ดีร่วมกับบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ร่วมทั้งคณะอาจารย์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง ในการส่งคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าไปศึกษาและเรียนรู้ระบบไอซีที รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ปี 2554 และได้ทำการติดตั้งระบบ WiFi ชุมชนให้กับชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง เพื่อบริการ WiFi สำหรับโรงเรียน โฮมสเตย์ รวมถึงใช้กันภายในชุมชน และได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชนอีกหลายๆชุมชนในเขตรอบนอกตัวเมืองลำปาง อาทิ ชุมชนบ้านสา โดยในปี 2559 ยังคงให้ความร่วมมือกับพันธมิตรที่จะดำเนินการติดตั้งศูนย์ไอซีทีให้กับ 3 ชุมชน โดยใช้โมเดลเดียวกับชุมชนตำบลเมืองมาย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ก่อประโยชน์แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาที่ได้ลงไปเรียนรู้กระบวนการทำงานและได้ลงมือปฎิบัติจริง"

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง :

นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง กล่าวว่า "นโยบายทางด้านการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาประชาชนในทุกกลุ่มของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง ถือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน โดยจัดการศึกษาให้ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ และสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ด้อย ผู้พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาโดยมี กศน.ตำบลเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางการประสานงานให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการพัฒนา กศน.ตำบลให้มีศักยภาพและความพร้อมในการบริการ หลักการทำงาน กศน. ตำบล จะยึดชุมชนเป็นฐานในการทำงานและการเรียนรู้ โดยใช้ต้นทุนของชุมชน เช่น อาคาร สถานที่ แหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี มีการประสานเครือข่ายในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในชุมชน/สังคม เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม กศน. ตำบล ทั้งในฐานะผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนและชุมมชน สำหรับศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลเมืองมายนั้น จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนเมืองมาย โดยที่ผ่านมายังขาดแคลนในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็คทรอนิคมากขึ้น จึงประสานความร่วมมือไปยัง บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในการติดตั้งระบบไอซีที โดยหลังจากนี้ การอบรมต่างๆไม่ว่าจะอบรมทางด้านทางไอที ด้านการตลาด จะนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน และเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนทางผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นหนทางในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและชุมชนใกล้เคียงต่อไป"

ชุมชนตำบลเมืองมาย จังหวัดลำปาง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด " การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง"เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ชุมชน และการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม อย่างทวถึง และเท่าเทียมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด