กสิกรไทยแต่งตั้งผู้บริหาร

พุธ ๐๖ มกราคม ๒๐๑๖ ๒๑:๓๔
คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้งนายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ และปรับเปลี่ยนการมอบหมายงานนายพัชร สมะลาภา เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการและรักษาการผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท นางนพวรรณ เจิมหรรษา เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ นายจงรัก รัตนเพียร เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานการเงินและควบคุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ได้แต่งตั้ง นายทวี ธีระสุนทรวงศ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

ภาพและประวัติ(จากซ้ายไปขวา)

นายพัชร สมะลาภา ปัจจุบันอายุ 45 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจจาก Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ บริษัท Deutsche Morgan Grenfell Securities (UK) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด บริษัท เมอร์ริล ลินซ์ แอนด์ โก อิงค์ประเทศออสเตรเลีย และบริษัท เมอร์ริล ลินซ์ ประเทศไทย เป็นรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ และล่าสุดได้รับมอบหมายให้รักษาการผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ปัจจุบันอายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ในสาขาเดียวกันจาก The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับปริญญาโทอีกใบ ด้านการบริหารจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนลเอนจีเนียริง จำกัด เคยทำงานด้านธุรกิจการเงิน กับธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร ธนาคารเอเชีย และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสายสารสนเทศและปฏิบัติการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ

นางนพวรรณ เจิมหรรษา ปัจจุบันอายุ 53 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจาก University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ธนาคารกรุงเทพ และเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเมื่อปี พ.ศ. 2555 ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนรับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ และเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ

นายจงรัก รัตนเพียร ปัจจุบันอายุ 47 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการเงินจาก William Paterson University of New Jersey และ หลักสูตร Chartered Financial Analyst CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2545 ที่ฝ่ายบริหารเงิน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท และล่าสุดเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและควบคุม

นายทวี ธีระสุนทรวงศ์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้านสถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด