ทีโอที เปิดโลกแห่งความฝันในงานวันเด็ก นำน้องๆ รร.เศรษฐเสถียร และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก บุก คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ศูนย์การเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

ศุกร์ ๐๘ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๕:๓๔
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เปิดโลกกว้างเสริมจินตนาการให้กับเด็กไทยร่วมกิจกรรมพิเศษ นำเยาวชนพร้อมคณะครูจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 60 คน และเยาวชนพร้อมคุณครูจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (ครูหยุย) จำนวน 60 คน ไปทัศนศึกษาเปิดโลกแห่งจินตนาการเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ชีวิต ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติที่ศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงระดับโลก คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 6- 7 มกราคม 2559

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559 ของ ทีโอที ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีว่า "เป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ ด้วยการเอาใจใส่เลี้ยงดูอบรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงเพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี โดยในปีนี้ ทีโอที ได้จัดกิจกรรมพิเศษกว่าทุกปี ซึ่งจะสอดรับกับคำขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบคำขวัญ"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" ให้กับเยาวชนไทย ใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต สำหรับกิจกรรมปีนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้นำน้อง ๆ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร และจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก จำนวนกว่า 100 คน ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงระดับโลก คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้น้อง ๆ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร และน้อง ๆ จากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้สร้างฝันสร้างจินตนาการ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาศักยภาพ เป็นสื่อกลางในการพัฒนาสมอง และเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับน้อง ๆ โดยการเล่นเป็นบทบาทสมมติตามที่น้อง ๆ ฝันอยากจะเป็น ส่งเสริมให้น้องๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

สำหรับคิดส์ซาเนีย เป็นศูนย์ที่เยาวชนสามารถเล่นสนุกและพร้อมกับการได้เรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการสมมติบทบาทเป็นสาขาอาชีพที่เยาวชนฝันอยากจะเป็น ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้เด็กได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยพัฒนาให้โลกน่าอยู่ ทั้งนี้ คิดส์ซาเนีย ในประเทศไทยนับเป็นสาขาที่ 12 ซึ่งเป็นสาขาใหญ่ที่สุดในโลก โดยการสร้างเป็นเมืองจำลองย่อส่วนที่สมจริง ประกอบด้วยถนนหนทาง อาคาร บริการสาธารณูปโภค และยานพาหนะ เหมาะสำหรับเยาวชนอายุตั้งแต่ 4-14 ปี โดยภายในคิดส์ซาเนียเด็ก ๆ จะได้เล่นและสัมผัสประสบการณ์ทำงานเหมือนผู้ใหญ่ ผ่านการเล่นบทบาทสมมติในอาชีพต่างๆ กว่า 80 อาชีพ โดยภายในศูนย์การเรียนรู้นี้เด็ก ๆ จะเล่นสวมบทบาทกิจกรรมในความฝันมีการจ่ายเงินสมมุติเป็นค่าตอบแทนของการทำงาน และนำเงินสมมุติ ไปจ่ายชำระค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กของ ทีโอที ประจำปี 2559 เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น ส่งเสริมคุณค่าชีวิตทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ทีโอที คาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีสร้างจินตนาการสร้างฝันและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด

โทรศัพท์ 0 2 574 9944

โทรสาร 0 2574 9541

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด