ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนปฏิรูปเกษตรฯ

พฤหัส ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๖ ๐๘:๔๖
ปฏิรูปเกษตรฯ : พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายการประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ " ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการระดมองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและแก้ปัญหาเกษตรกรได้จริง ภายหลังที่ผู้บริหารแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ศึกษาดูงานและพบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(ศพก.) และพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ ใน 4 จังหวัดสิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง และลพบุรี พร้อมทั้งนำเสนอสรุปผลดูงาน เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด