มหิดลมอบทุนการศึกษาหลักสูตร 2 ปริญญาแก่ นศ.แพทย์

จันทร์ ๑๔ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๒:๕๕
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 2 คน ได้รับทุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงหลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ

นายจันดรา บาฮาดู นักศึกษาชาวพม่า ซึ่งได้ผ่านการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่ 3 แล้ว กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 ณ วิทยาลัยแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า190,000 ดอลลาร์สหรัฐ และน.ส. ณัฏฐ์ณิชชา นพพรมงคลได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 85,000 ดอลลาร์สหรัฐตามลำดับสำหรับการศึกษาที่วิทยาลัยแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ตลอดระยะเวลาอีก 4 ปี

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า "มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างมากในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ และมั่นใจว่าพันธสัญญาความร่วมมือในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จรวมถึงต่อยอดพัฒนาได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย"

จากนั้นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติยังได้กล่าวขอบคุณ Dr. G Richard Olds อธิการบดีและ Chief Executive Officerพร้อมด้วย Dr. Charles R Modica, Chancellor and Founder จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือ กำหนดให้นักศึกษาผ่านการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงระดับไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 3 จึงจะสามารถทำการศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จได้ โดยวิทยาลัยนานาชาติจะนับเป็นการศึกษาต่อจนจบการศึกษาปีที่ 4 และได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะเดียวกันนี้ นักศึกษาจะได้ศึกษาหลักสูตรแพทย์ ณ วิทยาลัยแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จจนจบหลักสูตรเป็นเวลา 3 ปีเพื่อรับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จึงนับเป็น 2 ปริญญา นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญด้านการพัฒนาทางวิชาชีพแพทย์ของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

ในโอกาสนี้นาย Patrick Orr ผู้แทนด้านประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ได้ส่งต่อข้อความจาก Dr G Richard Olds ถึงความภาคภูมิใจที่ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิชาชีพการแพทย์ของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จก็นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ริเริ่มแนวความคิดด้านการเรียนการสอนหลักสูตรทางการแพทย์ระดับนานาชาติ และได้สร้างบันฑิตแพทย์ให้บริการในระบบสาธารณสุขโลกแล้วกว่า 13,000 คน ทั้งนี้นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ทั้ง 2 คนจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีที่วิทยาลัยแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ เช่นเดียวกับนักศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลกเช่นกัน โดยมีหลักปรัชญาของวิทยาลัยแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ที่ว่านักศึกษาผู้ที่ได้เล่าเรียนศึกษาหาความรู้ยังที่แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะสามารถนำความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่ได้กลับประเทศบ้านเกิดด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่าของวิชาชีพด้านการแพทย์ของตน

"ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ทั้ง 2 คนในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง"

บรรยายภาพ: (จากซ้ายไปขวา): นายจันดรา บาฮาดู ผู้ได้รับทุนการศึกษามูลค่า190,000 ดอลลาร์สหรัฐ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และนางสาวณัฏฐ์ณิชชา นพพรมงคล ผู้ได้ทุนการศึกษา มูลค่า 85,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด