SIPA นำผู้บริหารและภาคเอกชนเยี่ยม Oon IT Valley จังหวัดเชียงใหม่

พุธ ๒๓ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๔:๓๒
สำนักงานส่งเสริมอุตสหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารสำนักงาน และผู้บริหารจากหน่วยงานเอกชน เยี่ยมชมโครงการ Oon IT Valley อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง SIPA ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการ SMEs และสถาบันการศึกษา พัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่รองรับในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้สามารถเป็น SMEs แบบดิจิทัล และยังส่งเสริม Tech Start up ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "ร่วมแรงและแบ่งปัน" ภายในโครงการ OITV มีการจัดสรรพื้นที่ให้บริการออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

1.แหล่งพัฒนาคน แหล่งสร้างงาน

- ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศ SMEs

- IT Outsourcing (ITO)

- Business Process Outsourcing (BPO)

- IT for SMEs

- IT for Agriculture

2.ศูนย์สร้างสรรค์เศรษฐกิจนวัตกรรม (Greenovation Economy)

- ท่องเที่ยววิถีไทย แม่ออน (ล้านนา)

- สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา

- ศูนย์การค้าชุมชน

- ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงธุรกิจ

- ศูนย์สร้างคุณค่าชีวิตสูงวัย

3.กลุ่มพัฒนาเกษตรนวตกรรม (Agro innovation)

- กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์

- กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ

- กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอม

- กลุ่มพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร

4.Co-Working Space

- สถานที่ทำงานแห่งใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติและขุนเขา แหล่งเพาะพันธ์ START UP แบบเข้มข้น

5.Dutch Farm

- สถานที่พักผ่อน และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเชียงใหม่ สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆ นานาชนิด

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมอุตสหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-247 282 โทรสาร 053-247 272

E-mail: [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด