ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับยกย่องจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 'ด้านเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น’

พุธ ๑๐ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๕๑
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติยศ 'Investors' Choice Award 2016' (ครั้งที่ 3) จากดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซ้าย) และนางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ขวา) โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สามารถทำคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยเกณฑ์ 2 ใน 5 ข้อ ของการนำไปประเมินดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย คือ ด้านการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผ่านเกณฑ์เต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องกันยาวนานถึง 4 ปี ตามเกณฑ์การพิจารณาของสมาคมฯที่จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับบริษัทจดทะเบียนที่สามารถทำคะแนน AGM Checklist ได้เต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกัน 4-8 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด