ภาพข่าว: ก.ไอซีที จับมือ ก.เกษตรฯ แถลงข่าวจัดงาน “ตลาดเกษตรดิจิทัล”

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๕:๐๐
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) แถลงข่าวการจัดงาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ภายใต้แนวคิด "เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไทย การเกษตรไทยก้าวหน้า"ร่วมกับ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงไอซีทีกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งมีร้านค้าร่วมงานกว่า 120 ร้านค้า นำสินค้าด้านไอทีและสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ มาจัดแสดงให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อตามความต้องการ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที ร่วมจัดแสดงการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟตลอดพื้นที่ในงาน การสนับสนุนการค้าขายออนไลน์ การขนส่งสินค้าผ่านระบบไปรษณีย์ การประยุกต์ศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการสนับสนุนแอปพลิเคชั่นที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยตลาดเกษตรดิจิทัลจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 25 กันยายน 2559 ณ บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด