ก.ไอซีที เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลต่อเนื่อง

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๕:๕๙
รมว.ไอซีที เผยภารกิจของกระทรวงไอซีที ด้านการผลักดันกฎหมายดิจิทัลคืบหน้าตามลำดับ ด้านโครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเดินหน้าอย่างความรอบคอบและโปร่งใส โครงการเคเบิลใต้น้ำให้ที่ปรึกษาหาแนวทางที่เหมาะสม ส่วนการแก้ปัญหา 2 รัฐวิสาหกิจให้ทั้งสองหน่วยงานนำเสนอรูปแบบและทางเลือกเข้าสู่การพิจารณาของ คนร.อีกครั้ง ย้ำไม่มีการแปรรูปฯขายทรัพย์สินของชาติให้เอกชน

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ทั้งโครงสร้างและสาระสำคัญยังคงเดิมไว้ เพียงเพิ่มคำนิยามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและทบทวนบางประเด็นเพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อไม่ให้มีการลิดรอนสิทธิหรือเป็นการก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคล ร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. .... จะพิจารณาวาระ 2 โดยขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงไป ส่วนกฎหมายฉบับอื่น ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... และร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. .... อยู่ในขั้นตอนการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งคำนิยามและบทมาตราต่างๆ ส่วนร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเร็วๆ นี้ โดยได้ดำเนินงานคู่ขนานเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดรับการจัดตั้งกระทรวงใหม่ต่อไป

"ด้านประเด็นความคืบหน้าการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศนั้น

การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนอาจล่าช้าบ้างแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องรัดกุม โดยได้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจากเป็นงบประมาณนับหมื่นล้านบาท จึงต้องดำเนินการทุกอย่างให้รอบคอบเพื่อความโปร่งใสในทุกขั้นตอน โดยมีการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการอนุมัติให้ดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างต่อไป ซึ่งเจตนารมณ์ของการดำเนินงานโครงการดังกล่าวนี้เพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการบริการ การศึกษา สาธารณสุข ของประชาชนทั่วประเทศให้เกิดความเท่าเทียมกัน ตั้งเป้าหมายว่าเฟสแรกแล้วเสร็จ 10,000 จุดภายในเดือนธันวาคม 2559"

"ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจทั้งสองหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลได้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นั้น ทางคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มอบหมายให้ไปศึกษาแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม โครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำ ธุรกิจให้บริการ หรือการปรับเปลี่ยนองค์กรรูปแบบใดที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสององค์กร ให้ดำเนินการสะสางปัญหาภายในองค์กรทั้ง 2 หน่วยงานให้สามารถดำเนินงานต่อไปและเกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยไม่มีระบุว่าเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแต่อย่างใด" รมว.ไอซีที กล่าวในที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด