ก.ไอซีที เตรียมจัดงาน “เกษตรดิจิทัล” ดันภาคการเกษตรสร้างนวัตกรรมและต่อยอดเพิ่มคุณภาพชีวิต

อังคาร ๐๖ กันยายน ๒๐๑๖ ๐๘:๒๐
กระทรวงไอซีทีจับมือกระทรวงเกษตรฯ จัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด "เกษตรดิจิทัล" ก.ย.นี้ เตรียมนำทัพสินค้าและการสาธิตสินค้าการเกษตรออนไลน์ หวังสร้างโอกาสให้เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าการเกษตร สร้างระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ (Agricultural Technology and Innovation System) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตรและสินค้าไอที

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "การจัดตลาดสินค้าชุมชน บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้เพิ่มและพัฒนาสินค้า เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยให้ส่วนราชการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยคณะกรรมการบริหารตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีทีร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานฯ ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะจัดงานครั้งนี้ขึ้นภายใต้แนวคิด "เกษตรดิจิทัล" (Digital Agriculture)

ภายในงาน "เกษตรดิจิทัล" จะมีร้านจำหน่ายสินค้ามากกว่า 120 ร้านค้า เป็นการนำเสนอกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าการเกษตรผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ สินค้า OTOP ท้องถิ่น สินค้าหัตถกรรม สินค้าจากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน รวมถึงอุปกรณ์ด้านไอที เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายใหม่ได้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเป็นการจัดการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ การจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน

"เกษตรกรจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านการจัดการสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า รวมถึงได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต การสนับสนุนการค้าออนไลน์ การขนส่งสินค้าผ่านระบบไปรษณีย์ การตรวจสอบสินค้าย้อนกลับของผลิตภัณฑ์การเกษตร การสร้างชุมชนให้เรียนรู้ศาสตร์ด้านต่างๆ เกิดการผลิตสินค้าบริการผ่านระบบดิจิทัล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนา

ต่อยอดความคิดและการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในชุมชนต่อไป" รองปลัดกระทรวงไอซีที กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด