ภาพข่าว: ETDA (เอ็ตด้า) - ธุรกิจการเงิน - ธุรกิจประกันภัย ผนึกกำลัง รับมือภัยคุกคามไซเบอร์

จันทร์ ๒๖ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๐:๑๙
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม (คนที่ 3 จากซ้าย ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (คนที่ 4 จากซ้าย) นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (คนที่ 1จากซ้าย) นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คนที่ 2 จากซ้าย) นายกอบศักดิ์ ดวงดี (คนที่ 2 จากขวา) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และนายศุภกิจ รัตถิวัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายระบบข้อสนเทศ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คนที่ 1 จากขวา) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ณ ห้องประชุม ยูนิเวิร์ส อาคาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด