โครงการ “อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ปีที่ 7

ศุกร์ ๓๐ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๓:๕๔
อีกไม่นานป่าไม้ในประเทศมีแต่จะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ไม่ว่าจะเหตุการณ์น้ำท่วมที่มีให้เห็นอยู่ทุกปี หรือบางพื้นที่สภาวะแห้งแล้ง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น และด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทาง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ป่าของประเทศไทย โดยให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าช่วยกันปกป้องรักษาและฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของชาติ อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงมีคุณูปการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด จึงได้ริเริ่มโครงการ "อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง (เขาไผ่) มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบรูณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่นชุมชุม ปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้พนักงาน คณะครู นักเรียน และชุมชนใกล้เคียงได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

นายดอน ทยาทาน กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ในนิคมอมตะนคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เข้าสู่ปีที่ 7 และยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (ระยะเวลาโครงการ 10 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 – 2562) ตลอด 6 ปี ที่ผ่านมาจำนวนต้นไม้ที่ปลูกประมาณ 16,000 ต้น โดยในปีนี้มีหลายๆ หน่วยงานเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์, มณฑลทหารบกที่ 14 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร, เทศบาลตำบลหนองไม้แดง , เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ , เทศบาลตำบลโป่ง , เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ , นักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1, นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา, นักเรียนโรงเรียนวัดโป่ง และพนักงานพร้อมผู้บริหารจากกลุ่มโรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ จำนวนประมาณ 450 คน ร่วมกันปลูกป่าจำนวน 2,500 ต้น ประกอบด้วยพันธุ์กล้าไม้มากกว่า 4 ชนิด ได้แก่ ยางนา ประดู่ ตะแบก และพยุง ซึ่งพันธ์กล้าไม้เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ ซึ่งการที่ป่าไม้ของประเทศจะสามารถเติบโตและคงอยู่อย่างยั่งยืนนั้น หัวใจสำคัญคือ ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่จะร่วมผนึกกำลัง ร่วมกันดูแลพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าที่ปลูก โดยการดูแลบำรุง รักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืง

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยึดหลัก "การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี" โดยให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชุนบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ โครงการเพื่อสังคมที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น ประกอบด้วย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย, โครงการการศึกษาทวิภาคีไทย – เยอรมันร่วมกับกรมอาชีวศึกษา, โครงการปลูกป่าชายเลน และ โครงการ IT สัญจร ฯลฯ จะเห็นได้ว่านอกจากบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยในเรื่องการตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบไปพร้อม ๆ กันด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด