2หน่วยงานรัฐจับมือปรับพฤติกรรมวัยโจ๋ เดินหน้าจัดค่าย“ยุวชนตำรวจ สพฐ.”ครั้งที่6

อังคาร ๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๔๘
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาทักษะชีวิตผู้นำเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งเป็นการลดและเร่งแก้ปัญหาความรุนแรงจากเหตุทะเลาะวิวาท ยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนรายรอบสถานศึกษา

โครงการอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. จัดมาแล้ว 5 รุ่น มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแกนนำยุวชนตำรวจที่มีทักษะความเป็นผู้นำ พร้อมร่วมทำงานกับครูฝ่ายปกครอง ตำรวจ ในการป้องกันเฝ้าระวังการประพฤติตนไม่เหมาะสมของนักเรียน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาความรุนแรงจากเหตุทะเลาะวิวาท ยาเสพติด อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้น

สำหรับกิจกรรมอันหลากหลายจะได้รับการถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี และกองบัญชาการตำรวจนครบาล อาทิ การฝึกระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันอาชญากรรม วิธีการเอาตัวรอดจากการตกเป็นเหยื่อ ฯลฯ และจะขยายผลไปสู่นักเรียนทุกคนในสถานศึกษาและชุมชน ผ่านตัวแทนเยาวชนแกนนำและครูที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเยาวชนแบบบูรณาการ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคมที่ผ่านมา สพฐ. ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินหน้าโครงการอบรมยุวชนตำรวจ รุ่นที่ 6 นับเป็นครั้งแรกที่ สพฐ.ได้เปิดฝึกอบรมยุวชนตำรวจระดับภูมิภาค โดยมีตัวแทนเยาวชนกว่า 20 โรงเรียน ครู และตำรวจในพื้นที่จากทางภาคเหนือและภาคอีสาน รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ ภูแก้ว รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน อบอวลไปด้วยความรักความสามัคคีและมิตรภาพระหว่างเพื่อนนักเรียนที่มาจากต่างโรงเรียนผ่านการอบรมและกิจกรรมในฐานต่างๆ

โสภิตา อบเชย เยาวชนจากโรงเรียนเมืองเชลียง เผยถึงการเข้าฝึกอบรมครั้งนี้ ว่า นอกจากจะทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบัน ได้ใช้ชีวิตกับคนที่เราไม่รู้จักจนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้ว ยังทำให้รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจ ประพฤติสุจริต รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังช่วยปรับทัศนคติให้มีความคิดที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม ให้เสียสละความสุขส่วนตนเพราะการเสียสละเป็นคุณสมบติของคนดี

ด้าน ปณิธาน อินทะวงศ์ เยาวชนจากโรงเรียนจอมทอง บอกว่า การเข้าฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการปลูกฝังจิตอาสา การทำประโยชน์เพื่อสังคม หลังจากได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ตั้งใจไว้ว่าจะทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในโรงเรียน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทและความรุนแรงในโรงเรียน และผมก็จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทอดให้คนในชุมชน เพื่อช่วยกันป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้พ้นจากวังวนของยาเสพติดซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาต่างๆ ในชุมชนด้วย

อย่างไรก็ตาม โครงการอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่ 7 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคมนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ณ เดอะไพร์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เป็นอีกทางหนึ่งที่จะเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนในสถานศึกษาให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เติบโตไปเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด