ภาพข่าว: SRIPANWA ลงนามแต่งตั้ง Underwriter

จันทร์ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๑:๔๑
นายสงกรานต์ อิสสระ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ นายวรสิทธิ อิสสระ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นางวิไล อินทกูล (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด นางสาววรดา ตั้งสืบกุล (ที่ 3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ Investment Banking Coverage นางสาววีณา เลิศนิมิตร (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Primary Distribution และนายธนาเดช โอภาสยานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส วาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) ที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ประชาชนทั่วไปแบบเฉพาะเจาะจง (PPO) ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWPF) ที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน SPWPF แต่ละราย ในอัตราส่วน 2.5378 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม SPWPF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA ที่ราคาหน่วยละ 10.80 บาท และกำหนดจองซื้อในวันที่ 25 และ 28-29พ.ย.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด