2 CEO จาก PTG และ QLT คว้ารางวัล Best CEO Awards และ CEO ของ KCE รับรางวัล Young Rising Star CEO Award ครั้งแรกใน SET Awards 2016

พฤหัส ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๗:๐๓
การประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2016 ปีนี้ Best CEO ของ SET คือ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) และ Best CEO ของ mai คือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลลีเทค (QLT) โดยในปีนี้ได้มีรางวัลใหม่ให้กับ Young Rising Star CEO ซึ่งเป็นครั้งแรก คือ นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มประเภทรางวัลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทจดทะเบียนเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 2 บริษัทคือ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) และ บมจ. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ซึ่งพิธีมอบรางวัล SET Awards 2016 จัดขึ้นที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การมอบรางวัล SET Awards 2016 มีบริษัทได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 21 บริษัท 22 รางวัล แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) 12 บริษัท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 3 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 2 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

2 บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน 1 บริษัท และองค์กรอื่น 1 บริษัท โดยมีบริษัทที่สามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557-2559 จนได้รับรางวัล SET Award of Honor คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) รางวัล SET Awards แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัล บจ. ด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 2) รางวัล บจ. ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 3) รางวัล บล. ยอดเยี่ยม 4) รางวัล บลจ. ยอดเยี่ยม 5) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award 6) รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม และ 7) รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน "ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล SET Awards 2016 ทุกบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและคุณภาพที่โดดเด่นขององค์กรที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนไทย รวมทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET ได้แก่ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) และ Best CEO Awards ของ mai ได้แก่ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลลีเทค (QLT) สำหรับรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star CEO Award) ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารไปสู่ผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ในปีนี้ ได้แก่ นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ สำหรับรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน ธุรกรรมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGATIF ซึ่งมี บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน" นางเกศรากล่าว นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2016 เปิดเผยว่า สำหรับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นปีแรกที่มอบให้แก่บริษัทที่มีนวัตกรรม มีบริษัทสมัครเข้ามาจำนวนมากเกินความคาดหมาย โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวม 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร นำเสนอผลงานนวัตกรรมอกไก่นุ่มสุขภาพ และ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย นำเสนอผลงานนวัตกรรมปูนพลาสเตอร์หล่อฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยทั้ง 2 บริษัท มีความโดดเด่นทั้งด้านผลงานนวัตกรรมและด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร ซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลต้องมีความโดดเด่นทั้งสองด้านควบคู่กัน" พิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2016 จัดขึ้นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setawards

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด