ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ขอทรงเจริญพระชนมายุ วรรณ สุข พล

ศุกร์ ๐๓ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๔๓
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช นายชาญ โสภณพนิช นายอมร จันทรสมบูรณ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคาร เข้าเฝ้า เพื่อน้อมถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสมีพระราชโองการ โปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานาธิบดีแห่งสังฆมณฑล ที่มีความสำคัญยิ่งในพระบวรพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อจักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพร และเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป ยังความปราโมทย์ยินดีมาสู่พุทธศาสนิกชน และคณะศิษยานุศิษย์ของพระองค์เป็นล้นพ้น ขอทรงเจริญพระชนมายุ วรรณ สุข พล เป็นที่พึ่งดุจดังร่มธรรม ยังความร่มเย็น แก่สาธุชนทั้งหลาย และศิษยานุศิษย์สืบไปด้วยเทอญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด