สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีฯ และ ปตท. ร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านทรายแก้ว จังหวัดชุมพร

จันทร์ ๒๐ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๐:๑๕
สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และ ปตท. ร่วมพัฒนาและส่งมอบอาคารเรียน สนามเด็กเล่น โรงอาหาร และแหล่งเรียนรู้ ใน "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2559" แก่โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ในจังหวัดชุมพร เพื่อสานต่อนโยบายรัฐอย่างเป็นรูปธรรม อันสอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และร่วมสร้างคุณประโยชน์ นำพาประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบ "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2559" ณ โรงเรียน บ้านทรายแก้ว จ.ชุมพร โดยมีนางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายไพโรจน์ อละหุช์ชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้วเข้าร่วมในพิธีส่งมอบฯ ซึ่งโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นโครงการสานต่อโครงการประชารัฐของสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน จำนวน 25 หน่วยงาน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างอนาคตของชาติร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม เด็กนักเรียนได้รับโภชนาการ ที่ดี เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ยกระดับทางวิชาการ โดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนระดับหมู่บ้าน หรือตำบล ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี 2559 และปี 2560 ในโอกาสนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ได้มอบทุนการศึกษา ทุนบำรุงห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดนักเรียน ชุดกีฬา เสื้อยืด ตู้ยาพร้อมยาเวชภัณฑ์ หนังสือ ขนม นมกล่อง และของที่ระลึกแก่โรงเรียนบ้านทรายแก้ว

นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. กล่าวว่า " ปตท. มุ่งมั่นใน การร่วมพัฒนาการศึกษาในทุกมิติ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถก้าวสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย ปตท. ให้ความสำคัญตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ การเพิ่มทักษะ รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคมในด้านต่างๆ สำหรับการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2559 ปตท.ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านทรายแก้ว จังหวัดชุมพร โดยได้ดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่น อาคารเรียนเด็กเล็ก โรงอาหาร ระบบน้ำใช้ให้มีคุณภาพที่ดี ภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน รวมถึงสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนขนาดเล็กให้แก่นักเรียน โดยจัดอบรมการจัดการความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน ซึ่งมี คณะอาจารย์ ผู้นำชุมชน และชุมชนเข้าร่วมการอบรมทำกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาแปลงเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังได้จัดอบรมโครงการ ปตท. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน หรือ โครงการ 5ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรม 5ส จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคน และพัฒนางานอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเป็นการช่วยปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม และยังจัดอบรมการจัดการขยะ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ให้แก่ 3 โรงเรียนในจังหวัดชุมพร ได้แก่ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา และโรงเรียนบ้านทรายขาว ทั้งนี้ ปตท. ได้ส่งมอบเตาเผาขยะ 200 ลิตร ให้กับโรงเรียนทั้ง 3 แห่งอีกด้วย"

ตลอดระยะเวลากว่า 38 ปี ปตท. ได้ดำเนินธุรกิจให้เติบโต พร้อมดูแลความมั่งคงทางพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งพัฒนาด้านการศึกษาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษา การจัดสร้างอาคารเรียน ห้องสมุดต่างๆ การจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี รวมถึงการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้กับชุมชน และสังคม เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งให้เยาวชนของประเทศ ที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด