ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน สถาบันอิศรา พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวงการสื่อมวลชน

ศุกร์ ๐๕ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๐๙:๒๖
นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล (ขวา) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แก่นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอิศรา (ที่ 3 จากซ้าย) และนางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อสนับสนุนหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนฯ โดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดแนวคิด สร้างทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาชีพต่อไป โดยที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางสถาบันอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด