สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ชูองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชน

ศุกร์ ๐๙ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๖:๐๔
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ชูองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชน ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองเอี่ยน ปราจีนบุรี

สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ 5 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกบินทร์บุรี ร่วมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงาน การเกษตร และการสร้างอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านหนองเอี่ยน ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองเอี่ยน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายธนาศักดิ์ สระทอง พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองเอี่ยน ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ่งพาตนเองของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อสร้างให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายหลักคือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่

โดยภายในศูนย์มีกิจกรรมสร้างความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตชุมชนในหลายด้าน ตั้งแต่ด้านพลังงาน การเกษตรแบบผสมผสาน และการสร้างอาชีพเสริม ซึ่งเปิดบุคคลที่สนใจทั้งในพื้น และนอกพื้นที่ได้เรียนรู้ ผ่านการเรียนการสอนและการสาธิต ดังนี้ ในด้านพลังงาน อาทิ การทำแก๊สชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชน การผลิตเตาประสิทธิภาพสูง เตาชีวมวล และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนด้านการเกษตรผสมผสาน อาทิ การปลูกผักปลอดสารพิษ สวนสมุนไพร การเลี้ยงเป็ด-ไก่ ไข่ การเพาะเห็ด ธนาคารปลา รวมถึงการสร้างอาชีพเสริม อาทิ การทอพรมเช็ดเท้า เป็นต้น ปัจจุบันมีชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งภายในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดอื่นๆ ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานภายในศูนย์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในภาคครัวเรือน และชุมชนได้อย่างครบวงจร

พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต่อว่า นอกเหนือจากการร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนแล้ว สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ยังได้สนับสนุนวัสดุฝึกสอน เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการส่งเสริมการผลิตเตาประสิทธิภาพสูงจำหน่ายให้กับชุมชน หน่วยงานต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ที่มาศึกษาดูงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับศูนย์และสมาชิกในชุมชนบ้านหนองเอี่ยนปีละประมาณ 220,00 บาท อีกด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนพลังงานทดแทน เพื่อเสริมศักยภาพของชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองเอี่ยน เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีชุมชน และหน่วยงานต่างๆ จากทั่วประเทศมาศึกษาดูงาน และนำแนวคิดการพัฒนาดังกล่าวไปพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งนับเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ่งพาตนเองอย่างครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาความรู้ การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่ผสมผสานทั้งภาคพลังงาน การเกษตร และอาชีพเสริม ได้อย่างลงตัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด