ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ให้การสนับสนุนความร่วมมือ ศศินทร์ -เอ็มไอที

พุธ ๒๓ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๐:๐๙
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลี้ยงรับรอง นายพารณ อิศรเสนา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนวีร์ สุภัทรเกียรติ ผศ.ดร. ชัยพงษ์ พงษ์พานิช อาจารย์นิกม์ พิศลยบุตร คณาจารย์ผู้สอนวิชา Sasin-MIT Sloan Action Learning จากศศินทร์ และนายจอห์น แกรนท์ อาจารย์ผู้สอนวิชา Sasin-MIT Sloan Action Learning จาก MIT Sloan School of Management แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT) สหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุนโครงการนิสิตศศินทร์และนักศึกษาจาก MIT Sloan School of Management เพื่อร่วมฝึกการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงแบบ Action Learning โดยมุ่งเน้นให้นิสิตและนักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด