ภาพข่าว: “จัดการเงินดี...ชีวีมีสุข” ทีเอ็มบี ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย ลงนามใน MOU (บันทึกข้อตกลงฯ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อข้าราชการทหาร

จันทร์ ๑๘ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๔:๔๑
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "จัดการเงินดี...ชีวีมีสุข" เพื่อส่งเสริมและพัฒนา การให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อข้าราชการทหาร ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการสร้างจิตสำนึกในการวางแผน และการบริหารเงินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และสร้างวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อเปลี่ยนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามปรัชญา TMB Make THE Difference ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด