IRPC ร่วมสืบสานประเพณี “ทอดผ้าป่าทางทะเล” ตามวิถีชาวปากน้ำ จ.ชุมพร สนับสนุนกิจกรรมชุมชน พร้อมจัดกิจกรรม “IRPC รักเล รักษ์ศิลป์ ถิ่นใต้”

อังคาร ๒๖ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๑:๑๗
คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คุณณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเปิดงาน IRPC ร่วมสืบสานประเพณี "ทอดผ้าป่าทางทะเล" ตามวิถีชาวปากน้ำ จ.ชุมพร ณ วัดพลับพลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร

ไออาร์พีซี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของชาวไทยให้คงอยู่ต่อไป จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกับชาวอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จัดงาน "ทอดผ้าป่าทางทะเลกับชุมชนประมงปากน้ำ" ณ วัดพลับพลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อนำมาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น ซื้อเรือกู้ชีพ เครื่องมือแพทย์ ซ่อมแซมเมรุวัดพลับพลา

IRPC ตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามของวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชนที่อยู่รอบข้างคลังน้ำมัน ไออาร์พีซี จังหวัดชุมพร จึงได้จัดให้มีกิจกรรม "IRPC รักเล รักษ์ศิลป์ ถิ่นใต้" โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ "เปิดตำนานชุมพร กับ อ.เผ่าทอง ทองเจือ" การประกวดจัดสำรับอาหารพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันกีฬามวยทะเล โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และชุมชนรอบคลังน้ำมันไออาร์พีซี จังหวัดชุมพร ให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด