ธนาคารกรุงเทพโชว์สถานะความแข็งแกร่ง

อังคาร ๒๖ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๕:๕๒
จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศแนวทางการระบุ และการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks หรือ D-SIBs) และได้ระบุให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบ

นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้ยึดหลักการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมทั้งรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 18.7 และร้อยละ 16.9 ตามลำดับ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ธนาคารจึงมีความแข็งแกร่ง มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตามหลักเกณฑ์ Basel III ที่ ร้อยละ 11 และร้อยละ 8.5 ตามลำดับ และเพียงพอที่จะรองรับการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ตามมาตรการ D-SIBs ดังกล่าวข้างต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด