ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เข้ารับรางวัลในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

พุธ ๒๗ กันยายน ๒๐๑๗ ๐๙:๐๘
บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศที่ได้แสดงออกถึงความตระหนักในการลดภาวะโลกร้อนและความรับผิดชอบต่อสังคม
ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เข้ารับรางวัลในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายรับรองคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนผู้รับมอบบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า "บริษัทฯเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานในองค์กรจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆภายในองค์กร ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดภาวะโลกร้อนและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

ทั้งนี้ ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ได้นำเสนอกิจกรรมสนับสนุน 2 กิจกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศชาติและสหประชาชาติและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมในการดำเนินงานขององค์กร คือ

ปรับเปลี่ยนระบบการส่องสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยวัตถุประสงค์ของการดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนหลอดไฟรุ่นเดิม ประเภทฟลูออเรสเซ็นต์ไปเป็น หลอดแบบ LED ในพื้นที่สำนักงานและโรงอาหาร สำหรับ พื้นที่อาคารเวิร์คชอป และพื้นที่โล่งแจ้ง จากเดิมใช้หลอดแบบ Floodlight แบบ Methal halide และ High pressure sodium เปลี่ยนเป็นหลอดไฟประเภท LED รวมพื้นที่โครงการในการเปลี่ยนหลอดทั้งหมด 4 พื้นที่ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 1,065,900 KWh/ต่อปี หรือ ประมาณ 4 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง สามารถช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 628 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2/year) ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

โครงการ การคัดแยกขยะประเภท กระดาษ / พลาสติก / ขวดแก้ว และเหล็ก เพื่อการรีไซเคิล สามารถช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1535 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2/year) ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)

ในปี 2559 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมได้ ถึง 2163 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2/year)

โดยปีนี้มีองค์กรที่มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 448 องค์กรทั่วประเทศ และสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 2.7 ล้านตันคาร์บอนได้ออกไซด์เทียบเท่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด