การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสานเสวนารับฟังความคิดเห็นตามระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000

ศุกร์ ๒๙ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๓:๑๗
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และการไฟฟ้าในสังกัด จัดสานเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ไฟชุมชนตำบลนาข้าวเสีย อำนาโยง จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมการสานเสวนาประมาณ 300 คน ก่อนเริ่มการเสวนา นายอุดม แก้วบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับและเปิดการสานเสวนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสานเสวนากับชุมชน เกี่ยวกับความมั่นคงการจ่ายไฟและการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดย นายวิริยะ รัตนะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคใต้)จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการสานเสวนามีผู้ร่วมสานเสวนา ประกอบด้วยนางอารี ขวัญศรีสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย และผูนำชุมชน และผู้บริหารจากการไฟฟ้าเขตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง รวมทั้งหมด 9 ท่าน

การจัดงานสานเสวนาในครั้งนี้สอดคล้องกับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการนำระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาใช้โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวังของชุมชน ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลจากการสานเสวนาจะนำไปทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด