PEA เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ทำพิธีเปิดสำนักงาน PEA สวี

จันทร์ ๑๖ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๐:๔๑
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายธนพงศ์ ช่วยชูหนู ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร และแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน โดยมีนายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายทวิทย์ แสงพิรุณ ผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาอำเภอสวี พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมให้การต้อนรับ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โดยสำนักงานการไฟฟ้าแห่งใหม่นี้ ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 16,980,900 บาท บนที่ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ PEA สาขาอำเภอสวี แห่งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานให้บริการลูกค้าและเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ PEA เพื่อให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจสูงสุด สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้ใช้ไฟ สอดคล้องตามนโยบายการบริหารและการพัฒนา ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยเรื่องมุ่งสู่ความทันสมัย (Smart) กลยุทธ์บริการลูกค้าที่เป็นเลิศครบวงจร (Service Excellence) มุ่งเน้นบริการที่รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน โปร่งใส โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังถือว่าเป็นการนำพา PEA สู่การเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและก้าวสู่การเป็น"การไฟฟ้าแห่งอนาคต" (The Unility of the Future) และเพื่อให้เป็นไปตามการขับเคลื่อนค่านิยมขององค์กร คือ "ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด