ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ภาคใต้เปิดสำนักงานและ PEA Shop เอาใจผู้ใช้ไฟ ชูยุค PEA 4.0 พร้อมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

จันทร์ ๑๖ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๐:๔๒
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีนายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฉวี จังหวัดชุมพร

จากนั้นเวลา 10.45 น. ได้เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ซึ่งเป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ โดยมีนายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ชุมชนกลุ่มแม่บ้านหนองแซะสามัคคี (กาแฟลุงเหนอ) หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และในเวลา 14.00 น. เป็นประธานเปิดศูนย์บริการลูกค้า PEA SHOP เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในงานบริการให้กับประชาชนและผู้ใช้ไฟ โดยมีนายโยธิน สีดอกบวบ ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอหลังสวน กล่าวรายงาน ณ ตลาดอวยชัย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดนโยบายนำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวสู่ยุค PEA 4.0 พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต ซึ่งการเปิดสำนักงานใหม่สาขา อ.สวี และเปิดศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ตลาดอวยชัย อำเภอหลังสวน ทั้ง 2 แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานให้บริการลูกค้า เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้ใช้ไฟให้ได้รับความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจสูงสุด อาทิ การขอใช้ไฟฟ้า การรับชำระค่าไฟฟ้า และให้คำปรึกษา ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มุ่งสู่ความทันสมัย (smart ) บริการลูกค้าที่เป็นเลิศครบวงจร(Service Excellence) มุ่งเน้นบริการที่รวดร็ว เป็นมาตรฐาน โปร่งใส โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สู่การเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและก้าวสู่การเป็น "การไฟฟ้าแห่งอนาคต" (The Unility of the Future) และเพื่อให้เป็นไปตามการขับเคลื่อนค่านิยมขององค์กรคือ "ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม"

สำหรับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ใช้พลังงานทดแทน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหนองแซะสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แห่งนี้เป็นพื้นที่หนึ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาด ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4 ภาคๆละ 1 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคใต้ จังหวัดชุมพร ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน Social Business และประชารัฐ เพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ ให้เกิดการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด