ภาพข่าว: กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดชลบุรี

อังคาร ๑๒ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๒:๓๑
พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.)ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดชลบุรี โดยมี อบจ.จังหวัดชลบุรี สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เยาวชน รวมถึงภาคประชาสังคมและสื่อมวลชล รวมประมาณ400คนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมี นายภวัต เลิศมุกดา รอง ผวจ.ช.บ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(พ)เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด"Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"โดยคำนึงเสมอว่าการทุจริตโกงชาติ จะทำให้ประเทศเสียหาย ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องมองว่าการทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ จนไม่ทนต่อการทุจริตและเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศพร้อมกับสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด