ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

พฤหัส ๑๑ มกราคม ๒๐๑๘ ๑๐:๐๓
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมทั้งเยี่ยมคารวะนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสภาพความเป็นอยู่ของสำนักงานคลังจังหวัด และศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นที่ทำการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการ อีกทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมธนาคารกรุงไทย ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่รับชำระสินค้าผ่าน QR Code และวัดที่รับบริจาคเงินด้วย QR Code เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ ปริมาณผู้ใช้บริการผ่านเครื่อง EDC และการรับชำระเงินผ่าน QR Code รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ณ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด